Arbetsmiljö Krishantering Hälsoekonomi

Våld i nära relationer är vanligare än många tror

Våld i nära relationer slår hårt mot flera områden i den utsattas liv. Inte bara mår personen i fråga fysiskt och psykiskt dåligt, ofta får hen också svårt att utföra sitt arbete.

Enligt Socialstyrelsen sjukskrivs det drygt 1 person i timmen på grund av våld i nära relation.

Många lever kvar i en våldsam relation, på grund av den så kallade normaliseringsprocessen där den drabbade utsätts för gradvis ökande våld över tid. Förutom detta vill den drabbade inte heller att omgivningen ska få reda på hur det är ställt, ofta på grund av skam. Man kan även vara rädd för vad som ska hända med barnen och ekonomin – eller så hotar partnern om ännu värre våld ifall man lämnar. Men det finns hjälp att få för att ta sig ur situationen.

 

Arbetsgivare utbildas i att upptäcka och agera

Change Collective sätter våld i nära relationer på företagens agenda genom föreläsningar och ledarskapsutbildningar, genom ett screeningverktyg och behandlingar enligt Change Collective-metoden®. Arbetsgivaren är nämligen den som får stå för många av de dolda kostnader som våldet medför.

– Vi hjälper företag att upptäcka och agera på våld i nära relationer. Det är mycket skam och stigma om man är utsatt; de drabbade vågar inte berätta och medarbetare samt chefer tänker ”det rör inte mig eller arbetssituationen”. Men det gör det i allra högsta grad. De negativa psykosociala och ekonomiska effekterna på arbetsplatsen är många, säger Iwette Rapoport, vd för Change Collective.

Iwette Rapoport Change Collective våld i nära relation våld

 

Situationen drabbar i förlängningen även företaget

Ofta får våldet konsekvenser för fler än bara den drabbade. Förutom de barn som kan finnas med i bilden drabbar den utsattas situation i förlängningen även företaget hen arbetar på. Att regelbundet utsättas för psykisk eller fysisk misshandel bryter ner den utsatta. Medarbetaren får svårt att utföra sitt jobb med      full kapacitet och övriga teamet kan påverkas genom att den drabbade missar deadlines, ställer in möten eller på annat sätt påverkar den psykosociala miljön på arbetsplatsen. Ibland mår kanske personen så dåligt att hen inte kan arbeta alls.

– Våld i en nära relation innebär stora kostnader för arbetsgivaren. Inte bara tappar man produktion i form av minskad arbetskapacitet eller ofta förekommande sjukskrivningar hos den utsatta medarbetaren, en sådan här situation tär också på övriga kollegor som arbetar nära den utsatta. I de allra flesta fall vet inte kollegorna att deras kollega är utsatt och tycker kanske att hen har blivit märklig, till exempel passivt aggressiv eller så blir kollegor irriterade för att hen missar deadlines, säger Iwette. Såväl sjukfrånvaron som sjuknärvaron blir i slutändan kostsamt för arbetsgivaren, som kan bli tvungen att rekrytera ny personal eller ta in konsulter.

 

Svårare att upptäcka psykisk misshandelvåld i relationer

Våld i nära relation är ofta en blandning av två eller flera våldsformer; fysiskt-, psykiskt-, sexuellt-, ekonomiskt- eller materiellt våld.

När det handlar om psykiskt våld kan det ibland vara svårare att förstå att det faktiskt är våld det handlar om, eftersom det kan misstas för en partner som ”bry sig för mycket”, ren svartsjuka eller helt enkelt, kärlek och omtanke.

Hot, tvång, trakasserier, glåpord, förlöjliganden och stalking är alla beteenden och ageranden som klassas som psykiskt våld. Den utsatta individen kan till exempel under hot tvingas till vissa handlingar, regelbundet få höra nedtryckande ord om hur dålig eller ful hen är eller kontrolleras av sin partner genom att exempelvis inte få följa med på konferenser med övernattning, eller aktiviteter som tar plats efter arbetstid.

Ekonomiskt våld kan till exempel innebära att den utsatta personen inte får någon insyn i ekonomin. Det så kallade ”materiella våldet”, är när en person utsätts för skador på personliga saker eller egendom. Hen kan bli bestulen på privata föremål, få sina saker sönderslagna eller att den gemensamma egendomen blir förstörd på ett eller annat sätt.

– För den drabbades skull, för företaget och dess arbetsmiljö och produktivitet, samt för samhällets skull är det viktigt att inte blunda för problemet och tänka ”det rör inte mig”, om man misstänker att en medarbetare far illa. Du som chef måste våga prata med personen och visa att det finns hjälp att få. En kort stund av mod kan förändra arbetssituationen för flera på arbetsplatsen, avslutar Iwette.

I nästa artikel kan du läsa mer om hur du kan upptäcka att en medarbetare utsätts för våld i hemmet, och på vilket sätt du som chef eller medarbetare kan hjälpa hen.