Arbetsmiljö Krishantering

Vad är en krissituation?

En kris kan drabba alla företag, oavsett hur väl man arbetar med riskminimering. Den kan vara stor eller liten, privat eller direkt relaterad till verksamheten. Oavsett omfattningen så blir ditt sätt att agera, i egenskap av ledare, avgörande för konsekvenserna.

Krissituationer är komplexa och kan ibland vara svårdefinierade, eftersom de i grund och botten handlar om de människor som har drabbats och hur de upplever det inträffade. För att bringa klarhet i begreppet hjälper psykologerna och krishanteringsexperterna hos vår samarbetspartner BrolinWestrell oss att reda ut vad en kris egentligen är.


Olika typer av kriser

I en samlad definition skulle man kunna beskriva en kris som när en eller flera personer oförberett och plötsligt drabbas av något allvarligt och potentiellt traumatiskt, och får svårt att hantera situationen känslomässigt eller praktiskt. Till det kommer också oftast en känsla av förlust av något slag, till exempel en upplevelse av att man förlorar sin trygghet, tappar kontroll över sin situation eller liknande.

Vad som orsakar krisen kan vara verksamhetsrelaterat eller privat, ske internt eller externt och skapas avsiktligt eller oavsiktligt. Till exempel kan det handla om:

  • En arbetsplatsolycka eller våldsam händelse, som ett rån.
  • En medarbetares bortgång eller att denne drabbas av nära anhörigs bortgång, skilsmässa eller sjukdom.
  • Varsel.


Oavsett vad som har inträffat så brukar man låta själva reaktionerna hos den eller de drabbade definiera situationen och avgöra om det är en krissituation som det handlar om. En chockerande händelse som exempelvis är relativt lätt att hantera för en person kan å andra sidan upplevas som katastrofal och ohanterlig för en annan. För den personen är då krisen ett faktum.


Hur reagerar man när en kris inträffar?

Att förlora handlingsförmågan eller bli irrationell och prioritera helt fel är inte ovanliga reaktioner i en krissituation. Inte heller är det ovanligt med motsatsen: att bli väldigt fokuserad och extremt rationell. Människor reagerar olika och därför är det svårt att på förhand försöka förutse vad man kan förvänta sig. Men genom att lära sig de vanligaste tecknen på stressymtom kan det bli lättare att avgöra om och när en medarbetare har behov av krisstöd – något som hen inte nödvändigtvis är medveten om själv.

Var uppmärksam om en medarbetare:

  • Visar tecken på sömnproblem eller förändrad aptit.
  • Reagerar fysiskt eller med rädsla, sorg, ilska eller andra starka känslor när hen blir påmind om händelsen.
  • Börjar bete sig annorlunda i sociala relationer, till exempel isolerar sig eller hamnar i konflikter på ett sätt som inte är karaktäristiskt för honom eller henne.
  • Uppvisar stark oro och/eller får panikattacker.
  • Uppvisar förändrad uppmärksamhet (till exempel missar viktig information eller får en ökad uppmärksamhet på faror och risker) och/eller försämrad koncentrationsförmåga.


Det är också viktigt att vara medveten om att en till synes utebliven reaktion fortfarande är en typ av reaktion. Även om en person verkar vara helt oberörd av en allvarlig händelse betyder inte det att hen inte kan vara påverkad av situationen. Förutsätt därför inte att personen inte behöver hjälp, utan försök att på ett lyhört sätt erbjuda hjälp och stöd om och när personen känner behov av det.


Ledarskapet är avgörande

Oavsett om krisen är direkt relaterad till företaget eller indirekt, genom att drabba en medarbetare, kan konsekvenserna bli stora både för den/de drabbade och för företaget med dess partners, leverantörer och kunder. Vikten av ett gott ledarskap och förmågan att hantera den här typen av händelser med omsorg, försiktighet och kunskap är därför avgörande. När allt stormar behöver medarbetarna och företaget en trygg chef och tydlig handlingsplan.

  

Fler artiklar i kategorin arbetsmiljö