Arbetsmiljö

Strategiskt personalarbete är en framgångsfaktor

Ett dedikerat arbetsmiljöarbete är grunden för ett framgångsrikt företag. Inte bara stärker det ert varumärke och gör medarbetarna nöjdare – det hjälper er även att spara pengar och investera i rätt satsningar. Så här lyckas ni med arbetsmiljöarbetet!

Det är lätt att tro att ansvaret för en bra arbetsmiljö enbart ligger hos arbetsgivaren, och visst stämmer det till stor del. Men allra bäst resultat får ni om ni lyckas engagera och motivera inte bara arbetsmiljöombuden, utan alla medarbetare, till att göra vad de kan.

Jonas Sundell, arbetsmiljöingenjör på Curando, ger tips på hur ni kan arbeta systematiskt med er arbetsmiljö.Det systematiska arbetsmiljöarbetet består av fyra steg: undersökning, riskbedömning, åtgärdande och uppföljning, och i varje steg kan alla vara med och bidra. Jonas Sundell, arbetsmiljöingenjör på Curando, förklarar hur ni ska gå tillväga för att lyckas.

 

Steg 1: Undersök arbetsmiljön

– Börja med att kartlägga risker: såväl fysiska som organisatoriska och sociala. Se också över vilka regler som gäller för er verksamhet och vilka rutiner ni kan behöva ta fram. Det kan ni få hjälp med på Arbetsmiljöverkets hemsida, eller genom att ta hjälp av Curandos arbetsmiljöchecklista, säger Jonas.

En del av kartläggningen kan utföras genom att du som arbetsgivare går en skyddsrond tillsammans med skyddsombud och medarbetare. Då kan ni gå igenom verksamheten och direkt upptäcka eventuella risker. Men alla risker är inte lika enkla att se med blotta ögat. I de fallen kan ni till exempel använda er av något av dessa verktyg:

  • HealthWatch (mäter företagets mående löpande)
  • Medarbetarenkät
  • Enskilda medarbetarsamtal
  • Arbetsplatsträffar

 

Steg 2: Bedöm riskerna

– Gör en skriftlig bedömning av de risker som upptäcktes i er undersökning och notera hur allvarliga de är. Riskerar till exempel någon av medarbetarna, anställd som inhyrd, att drabbas av ohälsa eller olycksfall på jobbet? Samma bedömning ska även göras när något förändras i verksamheten, säger Jonas och fortsätter:


– För att kunna göra riktiga riskbedömningar behöver alla chefer ha kunskap om de fysiska, organisatoriska och sociala faktorernas påverkan. Så se till att du som chef får utbildning vid behov.

 alvaro-reyes-735660-unsplash


Steg 3: Åtgärda

– Prioritera åtgärder utifrån hur allvarliga ni har bedömt att riskerna är, och ta hand om så mycket som möjligt direkt. Det som inte går att utföra på en gång kan ni lägga in i en handlingsplan där det framgår vad som ska genomföras, vem som ansvarar för det och när det ska vara gjort. När det handlar om uppgifter som innebär oundvikliga och allvarliga risker ska det finnas skriftliga arbetsinstruktioner på dessa.

 

Steg 4: Följ upp

– Se till att kontinuerligt följa upp vilka åtgärder som har genomförts och vilka effekter de fått. Sedan börjar ni om på steg 1 igen. Eftersom att förutsättningar hela tiden förändras och nya risker uppstår, behöver det här arbetet pågå kontinuerligt för att ge ett bra resultat, säger Jonas.

 

Rutiner är en förutsättning för bra resultat

För att kunna systematisera och verkligen integrera arbetsmiljöarbetet i er dagliga verksamhet behöver ni rutiner. Ett tips för att komma igång är att kontinuerligt uppmärksamma arbetsmiljöaspekter i de olika aktiviteter ni planerar och genomför.

– Kom ihåg att om ni är tio anställda eller fler på företaget måste ni dokumentera er uppföljning av arbetsmiljöarbetet årligen. Dokumentationskravet innefattar också er arbetsmiljöpolicy, era rutiner och uppgiftsfördelning. Ta hjälp av er företagshälsa eller kontakta den ideella organisationen Prevent eller Suntarbetsliv för att få användbara verktyg för arbetet, avslutar Jonas.