Arbetsmiljö Krishantering

Så lägger ni grunden till en bra krishantering

Vi är väl medvetna om att små eller stora kriser drabbar så gott som alla företag, förr eller senare. Därför är det av största vikt att ni lägger tid på ett förebyggande krishanteringsarbete.

Oavsett hur stor eller liten din arbetsplats är så har ditt företag skyldighet att ha beredskap för första hjälpen och krisstöd (AFS 1999:7)*. Men hur går man tillväga när policys, checklistor och andra krisrelaterade dokument skapas? Och vems ansvar är det att göra dem? Per Calleberg är psykolog hos vår krishanteringspartner BrolinWestrell, och han förklarar att det inte alltid är helt lätt att veta vad en krisplan bör innehålla.

– En vanlig fallgrop när en kris inträffar är att man blir väldigt operativ och bara tittar på vad som ska göras snarare än varför. Har du inte förståelse för varför saker ska göras så kan insatserna bli överflödiga eller illa tajmade och kanske göra mer skada än nytta. Fokusera därför istället på vilka behov som finns i den givna situationen och vad ni behöver uppnå för att skapa en känsla av trygghet för de drabbade. Det är bättre än att blint följa en strikt "att göra"-lista, säger Per Calleberg.

Se till att lägga god tid på era krisförberedelser. Har ni inte gjort ett utförligt grundarbete så blir det svårt att göra ett bra arbete när det är akut, eftersom man inte tänker klart med ett stresspåslag. Vi har listat fem viktiga steg som kan fungera som utgångsläge när ni dyker ner i ert förebyggande krishanteringsarbete.

Förebyggande krishantering – 5 tips på hur ni går tillväga

1. Lägg tid på riskanalys och riskbedömning


Börja med att gå igenom vad som har hänt på företaget historiskt och hur det hanterades. Lista även potentiella risker som kan komma att drabba företaget framöver, och kartlägg deras sannolikhet och konsekvenser så att ni täcker in alla möjliga scenarion. På så vis kan ni också göra en prioritering över vilka risker som ska få ert primära fokus.
Ha en livlig fantasi när ni spaltar ner eventuella kriser, tänk att ni bör täcka in både verksamhetsrelaterade och privata kriser. Det kan vara allt från att en nära anhörig går bort, till att hantera terrorattacker och saker som aldrig har hänt eller går att förutse.

2. Vem gör vad?


Att fundera över vem som äger krisplanen och vem som ska uppdatera den är grundläggande för att krishanteringen överhuvudtaget ska fungera. Oftast är det en fråga för ledningen, som måste ta ansvar för att göra det på ett bra sätt. Ledningsgruppen skapar därför den övergripande policyn och anger syftet med den. Sedan kan avdelningschefer eller bolagschef få konkretisera riktlinjer som rör deras respektive avdelningar själva, eftersom behoven skiljer sig mellan olika avdelningar och deras dagliga verksamheter. På mindre företag kan avdelningschefen vara den ansvarige. Den chef som är närmast organisationen eller avdelningen har också det första ansvaret att hantera situationen när en kris inträffar.

3. Ta fram krisplan


Krisplanen är en ytterligare konkretisering och lokal anpassning av policy och riktlinjer. Varje avdelning ska därför ta fram sin egen krisplan, baserad på de gemensamma riktlinjerna och den övergripande policyn. De chefer som har personalansvar ska ha tillgång till och vara insatta i krisplanen och samtliga medarbetare bör få veta att det finns en plan samt att cheferna är utbildade och tar detta på allvar.

4. Krisförberedelse


Det kan vara klokt att utbilda ansvariga och nyckelpersoner som alltid är på plats på företaget, som till exempel skyddsombud eller receptionist. Utbildningen kan omfatta både krisreaktioner, tidiga insatser för drabbade och bedömning av när professionell hjälp ska tas in. När relevanta personer är utbildade kan ni gå vidare och ha krisövningar. Dessa kan vara bra för att öka beredskapen och höja medvetenheten kring kriser. Övningarna kan innefatta allt från runda bordet-samtal där ni pratar om hur ni ska agera om vissa saker händer, till verkliga övningar där ni får iscensatta händelser rent fysiskt med hjälp av rollspel.

5. Ta hjälp


För att inte missa någon viktig del i det förebyggande arbetet kan det vara klokt att ta extern hjälp. Curando och BrolinWestrell hjälper gärna till och stöttar er med rätt verktyg och material för att ni ska få ut maximalt av er krisförberedelse. Kontakta oss så berättar vi mer om vad vi kan göra för just er.

Kom ihåg att utvärdera krishanteringen och uppdatera er krisplan efter varje större kris, baserat på de nya erfarenheter ni har fått efter det inträffade. En kris är inte avslutad förrän krishanteringen har utvärderats och krisplanen – vid behov – har uppdaterats.

*Arbetsmiljöverkets författningssamling, AFS 1999:7

Krishantering - Så förbereder du dig  Kriser drabbar alla företag någon gång och vare sig det är en stor eller liten  kris är det viktigt att du tillsammans med dina anställda vet hur ni ska  hantera situationen.  Kontakta mig

  

Läs tidigare artiklar inom ämnet krishantering:

Vad är en krissituation?